Stort behov for IKT-kompetanse

Stort behov for IKT-kompetanse

Kraftbransjen blir stadig mer digital, og styring av kritisk infrastruktur skjer nå utelukkende ved hjelp av IKT. Flere med IKT-kompetanse søkes til bransjen.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Statnett alene har i dag rundt 150 årsverk innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og et budsjett på over 400 millioner kroner.

– IKT er en aktivitet som er voksende og som stadig blir viktigere for å kunne utnytte det systemet vi har enda bedre og for å kunne skape enda litt bedre markeder, har konsernsjef i Statnett Auke Lont uttalt. Han beskriver nå Statnett som en IKT-bedrift, fremfor en systemoperatør.

Med utrulling av AMS i full gang er det store inntoget av IKT kommet. Og mer vil det bli etter hvert som man får installert smarte målere i alle norske hjem. Det gir betydelige muligheter for strømkundene til å kunne ha styring over eget forbruk, i tillegg til at det gir nye muligheter, men også utfordringer, for nettselskapene og strømleverandørene når det gjelder datainnsamling og håndtering av betydelige mengder data.

Her vil det definitivt bli behov for en ny generasjon som har mer kunnskap om IKT-teknologi enn om mastebygging. Flere kraftselskap er allerede ute og leter etter kompetanse på dette området.

Nye selskap

Men det er ikke bare i etablerte kraftselskap det trengs ny kompetanse. Det vil også dukke opp flere nye selskap etter hvert som teknologien gjør sitt inntog gjennom både AMS- og Smarthus-løsninger.

Et av de nye selskapene som har tatt grep i bransjen, er eSmart System, som også har levert systemløsninger til flere av de europeiske kraftbørsene. Nå utvikler de også avanserte måleløsninger for privatmarkedet og har blant annet inngått avtale med EB Nett. Nettselskapet la vekt på en fremtidsrettet arkitektur og systemløsning som fullt ut benytter og støtter skytjenester, såkalt Big Data og sanntidsanalyseteknologi, mobile løsninger og effektiv bruk av sosiale medier.

eSmart Systems startet utviklingen av dette nye systemet i 2012. Løsningen er utviklet i tett samarbeid med Sogn og Fjordane Energi, Fredrikstad Energi og Ringerikskraft.

Selskapet er en del av den såkalte NCE-klyngen i kunnskapsparken på Remmen og har nå et eget team som jobber med forskning og utvikling, i tillegg til at det er ansatt personer innenfor prosjektledelse, salg og apputvikling. eSmart Systems er i vekst og forventer å måtte ansette flere med IT- og IKT-kompetanse fremover.

Sikrer seg mot angrep

Økt digitalisering betyr også at kraftsektoren blir mer sårbar for dataangrep i en tid der vi ser at trusselaktørene blir mer ressurssterke. Totalt gir dette en situasjon med økt risiko.

Statnett, Statkraft og Hafslund Nett har derfor gått sammen om å etablere selskapet Kraftcert for å sikre seg mot dataangrep.

Kraftcert er etablert for å hjelpe norske kraftaktører med håndtering og forebygging av angrep på selskapenes IKT-systemer. Der vil man analysere datatrafikk for å identifisere angripere og angrepsmetoder, og medlemmene vil bli varslet om trusler som avdekkes. Forebyggende tiltak for å hindre større skadeomfang ved angrep vil bli vektlagt. Det vil også bli gitt bistand til medlemmer som opplever dataangrep.

På toppnivå

Hafslund er et av selskapene som har sett viktigheten av å ligge i forkant når det gjelder å tilpasse seg økende behov for IKT-kompetanse. De opprettet derfor våren 2015 en ny konserndirektørstilling med ansvar for Strategi, HR og IKT.

– De nærmeste årene vil nye rammevilkår, ny teknologi og endret kundeadferd gi Hafslund nye utviklingsmuligheter. Kompetanseutvikling og IKT vil stå sentralt. Lie vil med sin bakgrunn styrke det strategiske arbeidet i konsernet, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund, i forbindelse med ansettelsen av Tarjei Lie i den nyopprettede stillingen

Også Lyse har ofte vært i forkant med teknologisk utvikling og tilpassing og som i Hafslund, er også her toppsjefen opptatt av den digitale og teknologiske utviklingen. Konsernsjef Eimund Nygaard ser mange spennende utviklingstrekk i forbindelse med smarte nett og i kjølvannet av dette, hvordan selskapet kan dra ned investeringsnivået i nettet.

– Vi vil heller investere i teknologi enn i kobber. Det er ikke enten eller, men vi ønsker å vri investeringene mer i retning av teknologi, sa Nygaard til Europower tidligere i år. Det gir samtidig et økt behov for kompetanse på teknologi og IKT-siden.

Til toppen