Behandling av søknader om bruk av skytjenester og utførsel av arkiver

Behandling av søknader om bruk av skytjenester og utførsel av arkiver

Ifølge Digitaliseringsrundskrivet av 20.11.2015 skal virksomheter vurdere skyløsninger på lik linje med andre løsninger, og ta i bruk skytjenester så fremt slike tjenester er de mest hensiktsmessige og det ikke foreligger spesielle hindringer.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Fordi mange leverandører av skytjenester benytter servere som står utenfor Norges grenser har arkivloven § 9 b blitt definert som et slikt hinder. Riksarkivaren har derfor igangsatt et arbeid for å avklare rekkevidden av utførselsforbudet nærmere og foreslå en løsning. Dersom det viser seg å være mulig å etablere en forholdsvis enkel søknadsprosess bør denne kunne være på plass før sommeren 2016.

Riksarkivarens myndighet til å gi dispensasjon fra utførselsforbudet har blitt brukt til å tillate tidsavgrenset utførsel av arkivmateriale for skanning i utlandet. Den har aldri tidligere blitt anvendt for å gi tillatelse til å føre dagligarkiv ut av landet på ubestemt tid. Dette åpner opp for nye problemstillinger. For Riksarkivaren er det avgjørende at arkiver ikke settes i fare for å gå tapt eller bli gjort utilgjengelige på andre måter. Arkivloven legger også plikter på Arkivverket, som ifølge arkivloven § 7 har tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlige organer. Dette innebærer også en rett og plikt til å ”inspisera arkiv”, noe som gir særskilte utfordringer for arkiv som befinner seg i utlandet. På dette området er det nødvendig å avklare nærmere hvordan Arkivverket kan – og bør – utøve tilsyn.

Det er viktig for Arkivverket å stille med felles avklaringer og kriterier fremfor å behandle enkeltsøknader. Behandling av enkeltsøknader krever ressurser og individuelle skjønnsmessige vurderinger, og gir liten forutsigbarhet for om en søknad vil bli innvilget eller ikke. Derfor er det mest hensiktsmessig for alle parter at Arkivverket bruker noe tid på å avklare om det er mulig å fastsette kriterier som gjør søknadsprosessen så enkel og forutsigbar som mulig. Søknader om å ta i bruk skytjenester, som krever særskilt tillatelse fra Riksarkivaren, vil derfor først bli behandlet etter at det er etablert kriterier for slike tillatelser .

Til toppen